Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.lenabutik.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy www.lenabutik.pl jest firma Lena Butik Sylwia Domachowska, ul.Słonecznikowa 1, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 8821720484
Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady i warunki handlowe korzystania ze sklepu internetowego www.lenabutik.pl. Oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania
z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb.

Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: lenabutiksklep@gmail.com lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach
pod numerem telefonu +48 509 547 910.

Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Sylwia Domachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lena Butik Sylwia Domachowska,
ul.Słonecznikowa 1, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 8821720484.

DEFINICJE
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena Towaru – łączna cena płatna przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, obejmująca cenę towaru powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe naliczane przez Sprzedawcę przy Zakupie, takie jak np.:
opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe itp.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Zakup – zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, dotyczącej sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów i usług za zapłatą Ceny Towaru.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
Sprzedawca – Lena Butik Sylwia Domachowska, ul.Słonecznikowa 1, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 8821720484.
Regulamin Sklepu – dokument określający zasady Zakupu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów, w tym
prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

KONTO
Wymogiem technicznym w celu korzystania ze sklepu internetowego lenabutik.pl jest posiadanie urządzenia przekazujące dane teleinformatyczne mającego dostęp do przeglądarki internetowej, dostęp do Internetu oraz adres poczty email. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania danych personalnych Klienta. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiaru. Wybór towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może założyć konto z loginem i hasłem i zalogować się do Konta indywidualnego bądź realizować zamówienie bez rejestracji. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar oraz o kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję i płacę” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki - aktualnie brak możliwości takiej płatności.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie tradycyjnej lub za pomocą płatnośći online dzięki serwisom PayPal i PayU.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane.

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWENIA
W przypadku wyboru płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia. Jest możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym. Klient przy zamówieniu w uwagach od klienta wystarczy, że dopisze „odbiór osobisty”.
Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju oraz zagranicą wynosi 1-7 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt). Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

REKLAMACJA I ZWROTY
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać na adres email: lenabutiksklep@gmail.com. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Lena Butik Sylwia Domachowska, ul.Słonecznikowa 1, 58-200 Dzierżoniów wraz z dołączonym formularzem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.lenabutik.pl. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.lenabutik.pl oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
Zwroty odesłane po terminie będą odsyłane na koszt Konsumenta. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie do 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać kurierem (pocztą polską) na adres Lena Butik Sylwia Domachowska, ul.Słonecznikowa 1, 58-200 Dzierżoniów. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tak więc sklep lenabutik.pl zastrzega sobie możliwość pomniejszenia wartości kwoty zwracanej Klientowi od 25% do 50 % wartości towaru jeśli zwracany towar dotrze do nas w stanie wskazującym na jego używanie (tj. ubrudzony podkładem, posiadający intensywny nieprzyjemny zapach itd.) i uniemożliwiającym dalszą sprzedaż po pierwotnej cenie.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar na numer konta podany w formularzu odstąpienia od umowy lub na nr konta z którego zostało opłacone zamówienie. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.lenabutik.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

Dlaczego my?

Błyskawiczna wysyłka

w ciągu 24h

14 dni na zwrot

jeżeli towar Ci się nie spodoba

Bezpieczne płatności

przez PayU i PayPal

Masz jakieś pytania?

zadzwoń 509 547 910